Ashesh & Nekhvam

Lyrics

Darkness Under The Moonlight

It's all right
If you're satisfied
I'll die I'll sacrifice my love
But my love will never die
Don't pretend with me
Coz you can't pretend with yourself
Tears burning in my heart
Wish if you could understand
Search me inside
Darkness under the moonlight
Take me away under the moonlight
Darkness before sunrise
In between thousand stars
Only moon shine bright
shine on me if you understand


I'm I'm (Finding my way)

I'm I'm writing a song
I'm I'm writing a tune
Come sing with me
Sit and listen please
Trying to see myself
Trying to cover my day
Trying to find my way
Finding all the way
I'm I'm walking alone
I'm I'm roaming around
Come walk with me
Run and stay with me


"विश्वास"

विश्वास गरुँ त किन
जीवन अनौथो जीवन
विश्वास नगरुँ किन
जीवन अनौथो जीवन
(जीवनको यात्रा कसलाइ के थाहा, अनौथो जीवन)२
कतै हाँसो, कतै रुवाई
कतै जीवन, कतै मरण किन
जीवन लामो जीवन
जीवन अनौथो जीवन
जीवन छोटो जीवन
जीवन अनौथो जीवन
विवशता यति छ
आखिर वाँच्नु पर्छ
विवशता यति छ
आखिर मर्नु पर्छ
कतै मिलन, कतै विछोड
कतै जीवन, कतै मरण किन

"एक्लो जीवन"

माया भन्दा भन्दै माया विती गयो
केवल याद तिम्रो झिनो आशा रहिरह्यो
साथ तिम्रो पाएँ, साथ छुटी गयो
मात्र शुन्यता छाइरह्यो
जीवन पाएँ भन्थाने, तिमी टाढा पो भयो
उज्याला विहानीहरु अन्धकारमय भयो
तिमी हुँदाका दिनहरु मात्र सम्झना रह्यो
तिमी विनाको एक्लो जीवन केवल निराशा छायो
तिमी पाएँ सम्पूर्णता छायो
जीवनलाई सार्थक माने
विना तिमीको खोक्रो भएँ
जीवनमा अन्धकार छायो

Engage with us